Header Ads

P1-Trung Cuộc Thực Chiến [Cuộc 1-10]

P1-Trung Cuộc Thực Chiến


10 Ván đấu thực chiến của các danh thủ Trung Quốc, của các đặc cấp đại sư hay nhất.
-Ván 1: [0:00:34] Liễu Đại Hoa thắng Tưởng Chí Lương.
-Ván 2: [0:03:45] Từ Tuấn Kiệt bại Lý Lai Quần.
-Ván 3: [0:08:40] Từ Tuấn Kiệt bại Lý Lai Quần (2).
-Ván 4: [0:15:49] Đào Hán Minh thắng Sái Trung Thành.
-Ván 5: [0:25:25] Lý Trí Bình thắng Trịnh Nhưng Đông
-Ván 6: [0:27:52] Tăng Như Ý thắng Lý lai Quần.
-Ván 7: [0:30:05] Từ Thiên Hồng thắng Chu Tổ Cần.
-Ván 8: [0:38:16] Hoàng Dũng thắng Quách Tường Thuận (2 Xa vs 1 Xa Sĩ (treo) Tượng Bền)
-Ván 9: [0:43:36] Tôn Thọ Thành thắng Vu Ấu Hoa.
-Ván 10:[0:49:55] Vu Ấu Hoa thắng Lý Trí Bình.


Được tạo bởi Blogger.