Header Ads

P2-Trung Cuộc Thực Chiến [Cuộc 11-20]

P2-Trung Cuộc Thực Chiến [Cuộc 11-20]

Tiếp tục thêm 10 Ván đấu thực chiến của các danh thủ Trung Quốc, của các đặc cấp đại sư hay nhất.

-Ván 11: [0:56:29] Triệu Khánh Các bại Vu Ấu Hoa.
-Ván 12:[0:57:55] Lữ Khâm thắng Lâm Hoằng Mẫn.
-Ván 13:[1:00:26] Tưởng Chí Lương thắng Trang Ngọc Thắng..
-Ván 14:[1:04:22] Lý Lai Quần thắng Tàng Như Ý.
-Ván 15:[1:15:08] Lư Văn Thanh thắng Đào Hán Minh.
-Ván 16:[1:19:24] Lữ Khâm thắng Hồ Vinh Hoa.
-Ván 17:[1:28:17] Trang Ngọc Thắng thắng Vương Hiểu Hoa.
-Ván 18:[1:33:38] Lý Gia Hòa bại Lý Lai Quần.
-Ván 19:[1:40:03] Từ Thiên Hồng  thắng Hứa Ba.
-Ván 20:[1:42:58] Lý Trí Bình thắng Trần Quân.


Được tạo bởi Blogger.