Header Ads

Đơn Mã thắng Đơn Tượng

Yếu điểm đơn Mã hòa đơn Tượng là:
1. Tướng không lên trên đỉnh.
2. Tướng không nừm ở trung lộ, nếu Mã chiếu có thể lên Tượng cản Mã.
3. Tướng và Tượng không cùng nằm một bên.
4. Khi Mã chuẩn bị nhãy thế chữ Điền, Tướng không được di chuyển.
Đơn Mã thường hòa đơn Tượng, nhưng một số trường hợp có thể thắng, bên dưới là clips đề cập đến các vấn đề đơn Mã thắng đơn Tượng.

Đơn Mã thắng Đơn TượngĐược tạo bởi Blogger.