Header Ads

DƯƠNG QUAN LÂN tiên thắng TRƯƠNG TĂNG HOA 1956

Cờ Tướng Dương Quan Lân 杨官璘
Ván cờ hay nhất lịch sử
Gii C Tướng toàn Trung Quc ln th nhât t chc ti Bc Kinh t ngày 15 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12-1956. Tng cng có 30 kỳ th tham gia. Ban T Chc chia làm 6 nhóm, mi nhómgm 5 kỳ th thi đu vi nhau vòng trong hai lượt [lượt đi và lượt v] ri tính đim đ chn duy nht người  nht bng. Kết qu sau khi thi đu vòng loi, kỳ th nht các bng gm: DƯƠNG QUAN LÂN, LÝ NGHĨA ĐÌNH, LƯU C T, VƯƠNG GIA LƯƠNG, HÀ THUN AN VÀ HU NGC SƠN. Sáu kỳ th này tiếp tc thi đu vi nhau tun hoàn hai lượt na như vòng loi, quán quân năm đó sẽ là người có điểm số chung cuộc cao nhất. Kết qu cui cùng DƯƠNG QUAN LÂN v nht gii vi t s 3 Thng: 1 Hòa: 1 Bi (bi khi thi đu vi Vương Gia Lương vi kết qu 1:1 và 0:2) được 3.5 đim, đot chc Quán Quân  đu tiên trong lch s C Tướng Trung Quc.


    Gii năm đó có nhiu ván đu hay, nhưng ván đu gia DƯƠNG QUAN LÂN và TRƯƠNG TĂNG HOA trong trn trn lượt v vòng loi được nhiu người thích thú và khen ngi. Trong trn lượt đi, DƯƠNG đi hu đã kích bi TRƯƠNG trong mt thế trn TRUNG PHÁO THT L MÃ T HOÀNH XA đi BÌNH PHONG MÃ T MÃ BÀN HÀ. Sau gn 23 nước c, DƯƠNG hơn mt quân Mã, thế công mãnh lit nên TRƯƠNG buông c nhn thua. Ván này đến lượt DƯƠNG QUAN LÂN đi tiên, kết qu thế nào mi các bn theo di clip...

* Trên các trang mng Trung Quc không có chia s ván c này nên mình phi download sách c tướng gii đu năm 1956 v dch và biên son li thành clips dưới đây
Được tạo bởi Blogger.