Header Ads

P1-Trung Pháo cấp tấn trung binh vs B.P.Mã bình Pháo đối Xa

Trung Pháo cấp tấn trung binh vs B.P.Mã bình Pháo đối Xa 

 

 Tham Khảo từ: Cờ Tướng Căn Bản Khai Cuộc -Tác Giả: Hoàng Đình Hồng.


Được tạo bởi Blogger.